Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany

To będzie rok inwestycji. Budżet Gminy Zgorzelec uchwalony

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-01-05 09:24:22

28 grudnia 2016 r. na XXXIV sesji Rady Gminy Zgorzelec uchwalony został budżet gminy na 2017 r. wraz z wieloletnią prognozą finansową. Te kluczowe i istotne z punktu widzenia społecznego oraz gospodarczego dokumenty są podstawą do realizowania zadań własnych i zleconych przez Gminę Zgorzelec.
 
Oba dokumenty zostały przedstawione przez ich autora, Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja. W swoim wystąpieniu wójt podkreślał wielokrotnie, że jest to kolejny realny plan finansowy, który opiera się na zasadach proinwestycyjnych i proobywatelskich.
 
- Przedstawiony przeze mnie budżet jest punktem start do naszych wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności w 21 sołectwach. Jak Państwo wiecie, ten budżet będzie się zmieniał. Będą dochodziły nowe zadania, które będą musiały mieć swoje odzwierciedlenie w budżecie. Życzę sobie i Wam, aby najwięcej zmian zachodziło w planie wydatków inwestycyjnych, a więc w tych dziedzinach i miejscach, które są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców – stwierdził Wójt Machaj.
 
Radni gminy po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu jednogłośnie przyjęli plan dochodów i wydatków na 2017 r. Pozytywną opinię o przedłożonych dokumentach wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Plan dochodów na 2017 r. wynosi 38.162.521 zł, z tego: dochody bieżące w łącznej wysokości 36.047.092 zł oraz dochody majątkowe w łącznej wysokości 2.115.429,00 zł. Natomiast planowane wydatki na 2017 r. wynoszą ogółem 37.830.121 zł, przy czym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 32.542.074,28 zł, a na wydatki majątkowe 5.288.046,72 zł. Nadwyżka w kwocie 332.400 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
 
Prezentując szczegółowo budżet gminy na 2017 r., Wójt Gminy podkreślał kontynuację zrównoważonego rozwoju całej gminy oraz wskazywał na priorytety polityki gminnej w zakresie realizacji zadań.
 
 - Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się przygotować budżet z tak wysoką kwotą na wydatki inwestycyjne. Deklaruję również, że dołożę wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków na realizację projektów, które będą posiadały zewnętrzne dofinansowanie. Jak Państwo wiecie, co roku zwiększa się ilość zadań inwestycyjnych w naszej gminie - mówił podczas sesji wójt gminy. Wyrazem realizacji zadań z zewnętrznym dofinansowaniem jest kontynuacja IV etapu Przygody z Nysą oraz nowe zadanie dotyczące kompleksowej informatyzacji urzędu oraz świadczonych usług. 
 
- Bardzo ważna jest oświata, na którą przeznaczymy o ponad 5 mln zł więcej niż wynosi subwencja z budżetu państwa. Oświata to nie koszty - to inwestycja w przyszłość. Pamiętamy też o drogach gminnych, na które zarezerwowaliśmy znaczące środki finansowe. Udzielamy również pomocy finansowej dla powiatu zgorzeleckiego na przebudowę drogi powiatowej w Gozdaninie. Chcemy wyremontować jak najwięcej dróg gminnych, ale również wspomagać powiat i województwo w remoncie tych dróg, które są dla naszej gminy i mieszkańców ważne. Chcemy w przyszłym roku przebudować, wyremontować i zmodernizować kompleksowo oświetlenie drogowe na terenie całej gminy w technologii LED. Wstępne szacunki tego zadania wahają się w granicach od 2 do 4 mln zł - informował Wójt Machaj.        
 
Wśród pozostałych najważniejszych inwestycji Gminy Zgorzelec na 2017 r. należy wymienić:

 1. dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Gozdaninie,
 2. przebudowę ulicy Stawowej w Łagowie,
 3. przebudowę drogi gminnej w Osieku Łużyckim,
 4. przebudowę dróg wewnętrznych w Jerzmankach, Koźminie, Radomierzycach, Sławnikowicach,
 5. przebudowę drogi osiedlowej w Żarskiej Wsi,
 6. budowę nowych ekologicznych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Trójcy i Osieku Łużyckim,
 7. budowę przyłączy gazowych dla Gimnazjum i świetlicy wiejskiej w Jerzmankach,
 8. budowę nowych placów zabaw dla dzieci w Koźlicach i Kunowie,
 9. dalsza modernizacja świetlic wiejskich w Koźlicach, Białogórzu i Gronowie,
 10. budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnikowicach, a także obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach oraz budowa szatni piłkarskiej wraz z modernizacją boiska w Ręczynie,
 11. budowa boisk do minikoszykówki (streetballa) w Łomnicy i Kostrzynie.

 
- Budżet gminy na rok 2017 i Wieloletnia Prognoza Finansowa są realistyczne i zrównoważone, a co najważniejsze opierają się w głównej mierze na dochodach własnych gminy, a więc solidnych podstawach (…) Jesteśmy również dobrze przygotowani na absorbcję środków unijnych – podsumował Wójt Piotra Machaj.
 
Podkreślenia wymaga również fakt, że wszyscy radni zgodzili się z kierunkami nakreślonymi przez Wójta Machaja, czego wyrazem była jednomyślność w trakcie głosowania nad budżetem.
 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz