Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Boguty, Bogusza, Macieja

10 pożarów sadzy w kominie w ciągu kilku dni

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-01-13 11:27:44

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.

W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.    

Na terenie Powiatu zgorzeleckiego w okresie od 1 do 11 stycznia 2017r.  Komenda Powiatowa PSP odnotowała 10 pożarów sadzy w przewodach kominowych.

Do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych doszło w: Czerwonej Wodzie ul. 3 Maja, Krzewine, Bogatyni: ul. Główna, ul. Kilińskiego, ul. Jesienna, ul. Główna, Pieńsku ul. Dąbrowskiego, ul. Bolesławiecka, ul. Stefana Batorego i Łomnicy. 

    
W wyniku nieodpowiednego użytkowania przewodów kominowych Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia oraz występuje z informacją do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W związku z okresem zimowych oraz intensywną eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe oraz gazowe KP PSP w Zgorzelcu przypomina: 
    
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 1. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące;
 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
 3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czad – cichy zabójca

Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej bezpieczne. Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego roku.

Skąd ta trucizna bierze się w naszym otoczeniu?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje wówczas, gdy coś się spala (pali), a w otoczeniu, gdzie przebiega ten proces jest za mało powietrza (tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku  z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii.

Podstawy Prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku.
Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r. poz. 836, z późn.zm.). 

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 11.01.2017r. w Lasowie gm. Pieńsk. W wyniku rozszczelnienia butli gazowej 11 kg doszło do zapalenia a następnie wybuchu gazu. W wyniku wybuchu uszkodzeniu uległy ściany w budynku, drzwi wejściowe,  zniszczona kotłownia o wymiarach 1,5m x 5m, zniszczona (wyburzona na wskutek wybuchu) ściana nośna oraz całkowicie zniszczone wyposażenie pokoju. W wyniku wybuchu poszkodowana została lokatorka budynku.

W działaniach ratowniczych udział brały 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Zgorzelcu, 2 zastępy OSP, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, policja, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk.

Przypominamy o przepisach regulujących użytkowanie butli w budynkach mieszkalnych: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

§ 10.1. Wymagania dotyczące użytkowania butli z gazem płynnym do zasilania urządzeń i instalacji gazowych w budynkach określają przepisy techniczno-budowlane.

2. W strefie pożarowej, obejmującej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, określanej tak jak strefa pożarowa składowiska, dopuszcza się użytkowanie i przechowywanie nie więcej niż 2 butli z gazem płynnym, o zawartości gazu do 11 kg każda, przy czym w przypadku butli turystycznych o zawartości gazu do 5 kg jego łączna masa zgromadzona w butlach nie może przekraczać 22 kg.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 177. [Urządzenia gazowe instalowane w budynku] Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 1. w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
 2. w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
 3. butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
 4. butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 5. między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
 6. butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
 7. urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
 8. urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

Źródło: KP PSP Zgorzelec

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz