Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Bettiny, Konrada, Mirosława

Ptasia grypa nie ustępuje

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-02-17 10:34:38

Pierwszy przypadek ptasiej grypy wykryto, w połowie stycznia, u padłego łabędzia w okolicach oczka wodnego w parku im. Błachańca w Zgorzelcu. Wirus zbiera żniwo. W tym tygodniu informowaliśmy o kolejnych przypadkach. U ujścia cieku Miedzianka do Nysy Łużyckiej zlokalizowanego martwego kormorana. Natomiast w gospodarstwie w Tylicach znaleziono 20 padłych kur.

 

15 stycznia w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono plan przeciwdziałaniu choroby. Podjęto już pierwsze kroki. W Tylicach straż pożarna rozłożyła rów dezynfekcyjny. Apelujemy do kierowców, aby zwolnili przy przejeździe przez matę. Jakie są kolejne zalecenia?

 

W tym celu warto zapoznać się także z rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego:

 

§1.1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypa ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
1) Od północy:
Od granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec od wiaduktu kolejowego Zgorzelec Ujazd wzdłuż torów przebiegających przez Zgorzelec (linia kolejowa łącząca Zgorzelec Ujazd – Lubań) przecinająca ulice: Powstańców Śląskich, Łużycka, Andersa, Cmentarna przy obwodnicy Zgorzelca.
 
2) Od wschodu:
Linia kolejowa relacji Zgorzelec – Lubań ciągnąca się na wschód w odległości około 800 m od miejscowości Jerzmanki, prowadząca następnie do wiaduktu nad drogą łączącą Studniska Dolne ze Studniskami Górnymi, następnie od wiaduktu drogą na zachód do Studnisk Dolnych.
 
3) Od strony południowej:
Ze Studnisk Dolnych drogą do Kunowa, następnie z Kunowa drogą przy zabudowaniach nr 22 w kierunku Małej Wsi dolnej do zabudowań nr 8 i 9 w Małej Wsi Dolnej, następnie drogą gminną z Małej Wsi Dolnej w kierunku Zgorzelca do skrzyżowania drogi Kunów-Koźmin i następnie na zachód do drogi 352 do Koźmina.
 
4) Od strony zachodniej:
Następnie drogą 352 do skrzyżowania z drogą 355, od tego skrzyżowania na zachód droga polna koło elektrowni wiatrowych w kierunku Osieka Łużyckiego, następnie na północ drogą do Koźlic i wzdłuż rzeki Nysa Łużycka (granica państwa), do kolejowego przejścia granicznego Zgorzelec-Goerlitz.
 
W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości: Tylice, Zgorzelec Ujazd, Koźlice, Osiek Łużycki, Kunów, Koźmin, Studniska Dolne.
 
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1) Od północy:
Miejscowość Żarka nad Nysą Łużycką drogą 351 w do miejscowości Lasów następnie drogą na Włosień przez Żarki Średnie do Żarskiej Wsi do drogi 94.
 
2) Od wschodu:
Przez drogę 94 drogą lokalną w kierunku z Żarskiej Wsi na Pokrzywnik (nad autostradą) do miejscowości Trójca do drogi nr 30 relacji Lubań-Zgorzelec w kierunku Gozdanin do granicy powiatu w kierunku Rudzicy i następnie do drogi 357, następnie drogą 358 przez Włosień do zabudowań Włosień nr 104, następnie droga polna w kierunku zachodnim do granicy południowej ściany lasu do drogi łączącej miejscowości Platerówka i Radzimów, następnie drogą na zachód do Radzimowa.
 
3) Od południa:
Następnie z Radzimowa za lokalnym cmentarzem (około 1000 m) na skrzyżowaniu drogą na południe do miejscowości Wielichów, z Wielichowa do skrzyżowania dróg w kierunku Stary Zawidów, drogą do Zawidowa, z Zawidowa wzdłuż granicy państwa z Republiką Czeską do miejscowości Lutogniewice do skrzyżowania z drogą wojewódzką 352 relacji Zgorzelec – Bogatynia, przez miejscowości Krzewina do granicy państwa z Republiką Federalna Niemiec.
 
4) Od zachodu:
Granica państwa wzdłuż Nysy Łużyckiej.
 
§2.1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) Uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) Ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) Niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) Posiadaczowi zwierząt:
a) Prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) Niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) Wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

5) Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

6) Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

7) Transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 
3. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.
 
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
 
§ 3.1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:
1) Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) Niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:
1) Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nośności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczenie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nośności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;

3) Wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

4) Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

5) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 
3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
 
§ 4.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” i „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”
 
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
 
§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.
 
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
 
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

 

 

Komentarze:
AparatBLONDYNA
Piątek, 2017-02-17 12:04
A Tylicach to po co są te maty rozłożone, na dróżce po której nikt nie jeździ, a na powiatówce która biegnie koło tej fermy i jest główną drogą, na której ruch jest bardzo duży nie ma mat ?????? Sztuka dla sztuki. Tak się wydaje publiczne pieniądze!
AparatSulików
Sobota, 2017-02-18 19:44
Widać żeś prawdziwa blondyna ,a nie farbowana.
A gdzie wójt i sołtys Sulikowa ,gdzie można znaleźć informacje o ptasiej grypie,jak postępować .Pozostaje nam tylko poczta pantoflowa,nie każdy posiada internet,zwłaszcza starsi ludzie ,trzymający drób.
Aparatnikita
Poniedziałek, 2017-02-20 16:25
Dlaczego wójt gminy Sulików Robert Starzyński ,do tej pory nie podał do publicznej wiadomości, rozporządzenia wojewody o strefie skażonej ? czekamy na co?ktoś się tym zajmie ?
AparatAga
Piątek, 2017-02-24 20:13
Informacja na temat ptasiej grypy kuleje, kontrole przeprowadzane są wyrywkowo, nie u wszystkich hodowców drobiu. W wielu gospodarstwach bagatelizowane jest zagrożenie, a potem przez takich lekkomyślnych ludzi w całej okolicy wybijane są kury (nawet zdrowe).
AparatStaruszek
Poniedziałek, 2017-02-27 16:11
Zamiast zająć się przyczynami (dzikimi ptakami) zajęli się skutkami (kury). Ubolewania dla Zespołu Kryzysowego za opieszałość i nieudolność w powiadamianiu ludności - czyżby w powiecie nie było samochodu z megafonem i drukarni, która mogłaby szybko wydrukować w formie plakatu Zarządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego????????????
Dodaj komentarz