Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

PUP zrefunduje koszt wyposażenia stanowiska pracy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-01-25 11:24:41

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Zainteresowanych uzyskaniem w/w wsparcia zapraszamy  do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ulicy Pułaskiego 14 w terminie od 29 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w w/w formach opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Środki, którymi dysponuje tut. Urząd będą mogły być przeznaczone na udzielenia wsparcia w formie refundacji kosztów wyposażenia w kwocie wynoszącej średnio 18 000,00 zł. na jedno stanowisko pracy.

Refundacje  finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału środków tego funduszu.

 

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).

 

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą w szczególności następujące kryteria:

-  kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,

- dotychczasowa współpraca z tutejszym Urzędem, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa poprzednich programów, w których Wnioskodawca uczestniczył oraz fakt czy tworzone miejsce powoduje wzrost stanu zatrudnienia w firmie (przyrost netto liczby miejsc pracy),

- posiadanie trwających zobowiązań z tytułu wcześniej zawartych umów oraz ocena przebiegu ich realizacji
(m.in. ocena rotacji zatrudnionych na utworzonych stanowiskach pracy, okresy występujących wakatów, realizacja wszystkich postanowień umowy) ,

-  ocena przebiegu realizacji składanych przez Wnioskodawcę w urzędzie ofert pracy,

- stan zatrudnienia u pracodawcy w ostatnim okresie, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny,

- proponowana forma zabezpieczenia ewentualnego zawrotu otrzymanej refundacji,

- liczba osób bezrobotnych o określonych przez wnioskodawcę kwalifikacjach pozostających w ewidencji tut. Urzędu
   (brak odpowiedniej liczby bezrobotnych kandydatów stanowi powód odmowy realizacji złożonego wniosku),    

- warunki lokalowe w miejscu przeznaczonym na utworzenie stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 114) lub pod numerem telefonu   75 77 55 606 wew. 114 w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Ogólne zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl 

w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców

- Wsparcie tworzenia miejsc pracy- 

– Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy”.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz