Rekordowa dotacja na zabytki Dolnego Śląska

Z tej gigantycznej puli pieniędzy na ratowanie zabytków z terenu województwa, jedynie gmina Węgliniec pozyskała środki. A i to w niewielkiej wysokości, bo zaledwie 20 tys. zł. Pozostali włodarze gmin z terenu powiatu albo wcale nie zainteresowali się pozyskanie środków zewnętrzach albo obiekty nie kwalifikowały się do objęcia tego rodzaju wsparciem, albo ich wnioski zawierały błędy formalne i jako takie, zostały odrzucone.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2018 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniesie 5,5 mln zł! W ciągu ostatnich 10 lat dotacje na ten cel nie przekraczały kwoty 780 tys. zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:

- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,

- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,

- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,

- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,

- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski zgodnie z załączonym planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 107 wniosków, w tym:                   

- 46 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne,

- 61 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.

Plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu; Dział 921, rozdział 92120 - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2018 r.

Pełny wykaz gmin, które otrzymały dotacje TUTAJ.

 

Źródło: DUW we Wrocławiu

Autor: red.