Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety

PUP ogłasza konkurs

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-07-16 10:22:38

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza konkurs dotyczący przyznania środków na pokrycie kosztów szkolenia indywidualnego oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Jeśli Twoje wnioski zostaną przyjęte do realizacji w ramach konkursu otrzymasz:
- możliwość udziału w szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów
-możliwość zdobycia nowych umiejętności / kwalifikacji niezbędnych Ci do prowadzenia własnej firmy,
- jednorazowe środki w wysokości nawet do 21000 zł na podjęcie działalności gospodarczej.
Termin konkursu: 16.07.2018r.–31.07.2018r.,
 
Szczegóły konkursu:
 
OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Termin naboru wniosków: 16.07.2018r. – 31.07.2018r.
Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Zakres wsparcia udzielanego                                 w ramach konkursu: I. dla 4 osób bezrobotnych:
1) pokrycie kosztów (koszty należne instytucji szkoleniowej + ewentualne koszty badań lekarskich/psychologicznych niezbędnych do udziału w szkoleniu oraz koszty dojazdu na szkolenie z miejsca zamieszkania) wybranego szkolenia indywidualnego umożliwiającego nabycie kwalifikacji/umiejętności zawodowych niezbędnych do prowadzenia własnej działalności oraz
2) przyznanie środków na otworzenie działalności gospodarczej w kwocie do 17 000 zł.
 
II. dla 2 osób bezrobotnych:
1) pokrycie kosztów (koszty należne instytucji szkoleniowej + ewentualne koszty badań lekarskich/psychologicznych niezbędnych do udziału w szkoleniu oraz koszty dojazdu na szkolenie z miejsca zamieszkania) wybranego szkolenia indywidualnego umożliwiającego nabycie kwalifikacji/umiejętności zawodowych niezbędnych do prowadzenia własnej działalności oraz
2) przyznanie środków na otworzenie działalności gospodarczej w kwocie do 21 000 zł.
 
UWAGA: w ramach prowadzonego konkursu obowiązkowe jest jednoczesne złożenie wniosku o skierowanie na wybrane szkolenie indywidualne oraz wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Kto może złożyć wnioski? Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, które:
 • mają mniej niż 30 lat,
 • posiadają ustalony II profil zakresu udzielanej pomocy,
 • nie uczestniczyły w roku 2017 w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim",
 • nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych  środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli posiadały – zakończyły działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • złożą oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia oraz rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oraz udziału                                    w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz nie przerwał  z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określonej w ustawie
Gdzie można pobrać wnioski                    wraz z załącznikami?
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 (szkolenia) i 108 (dotacje)
 • strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania
Gdzie należy złożyć wnioski                            wraz z załącznikami?
 • W Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – pokój nr 108.
 • W przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu.
Co powinny zawierać wnioski? Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące elementy:
 • Informacje o wnioskodawcy
 • Informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej (w tym opis rodzaju, celu                                    i charakteru planowanego przedsięwzięcia)
 • Szczegółowa specyfikacja i harmonogram oraz uzasadnienie celowości zakupów
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności
 • Proponowana forma zabezpieczenia ewentualnego zwrotu otrzymanych środków
 • Załączniki do wniosku:
załącznik 1 – „Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań wnioskodawcy"
załącznik 2 – „Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej"        .
załącznik 3 – „Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc  de minimis"                                                                                 
załącznik  4 - Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań poręczyciela
załącznik  5 – "Zaświadczenie o dochodach poręczyciela"                      
załącznik  6 – „Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Wniosek o skierowanie na wybrane szkolenie powinien zawierać:
 • Informacje o wnioskodawcy
 • Dane dotyczące wnioskowanego szkolenia
 • Uzasadnienie celowości wnioskowanego szkolenia.
Kryteria oceny wniosków : Oprócz wymogów formalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ocenie podlegać będzie:
1) merytoryczne przygotowanie wniosków
2) przynależność do grupy docelowej projektu:
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
3) rodzaj planowanej działalności pod kątem zapotrzebowania lokalnego rynku
4) działania i przygotowania podjęte lub zrealizowane w związku z planowanym podjęciem działalności (wkład własny)
5) proponowane zabezpieczenie ewentualnego zwrotu otrzymanych środków
6) uzasadnienie celowości planowanych zakupów
7) dotychczas posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
8) zakres wnioskowanego szkolenia indywidualnego pod kątem zgodności z charakterem planowanej działalności oraz potrzebami rynku
Rozstrzygniecie złożonych wniosków.
 • Ocenie podlegać będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone w terminie prowadzonego naboru.
 
 • Komisyjne rozpatrywanie wniosków odbędzie się w dniach 06.08.2018r. – 14.08.2018r.
 
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osobiste zaprezentowanie swoich wniosków przed Komisją.
 
 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosków wnioskodawcy będą powiadamiani,                 w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków i innych niezbędnych do rozpatrzenia dokumentów.
 
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków w pierwszej kolejności zostanie uruchomiona procedura wyłonienia organizatora wybranego przez osobę bezrobotną szkolenia. Osoba bezrobotna ma prawo wskazać potencjalnego organizatora szkolenia, do którego zostanie  złożone przez Urząd zaproszenie do złożenia przedmiotowej oferty.
 
 •  Po uzyskaniu nowych umiejętności/ kwalifikacji zawodowych nastąpi zawarcie umowy                           w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
 • Przyznanie środków na podjęcie działalności oraz finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych nie jest świadczeniem obligatoryjnym, a w przypadku odmowy ich przyznania nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań.
Gdzie można uzyskać informacje na temat realizacji wsparcia w ramach konkursu?
 • osobiście - w pok. nr 210 i 108 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu                                w godzinach od 08:00 do 14:00,
 • telefonicznie – pod nr 75 777 05 50 (szkolenia) / 75 777 05 28 (dotacje)
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz