Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego

Technik logistyk (KKZ)

Kategoria: Wszystkie > Inne
Dodano:12-08-2019 Ważne do:08-02-2020[17 dni do końca]
199,00 zł
Dane kontaktowe
Mail:
zgorzelec@zak.edu.pl
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - REKRUTACJA TRWA !!! Technik logistyk w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego to wspaniała możliwość, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód. Wśród zawodów na które w najszybszym tempie rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy jest technik logistyk. Osoba taka zajmuje się planowaniem, organizacją i kontrolowaniem przemieszczania towarów pomiędzy producentem (lub producentami) aż do odbiorcy końcowego czyli najczęściej konsumenta. Zadaniem takiej osoby jest również taka optymalizacja tych procesów by zapewnić możliwie pełne wykorzystanie środków transportu oraz minimalizację zapotrzebowania na nie jak również na zasoby magazynowe. Towar musi być dostarczony zgodnie ze specyfikacją i w jak najkrótszym czasie. Zadaniem technika logistyka jest również dbałość o procesy zaopatrzeniowe i działania o charakterze procurement. W realizacji swoich zadań technik logistyk musi być wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu procesów, systemów informatycznych i pracy zespołowej, planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Organizacja transportu [AU.32] Zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik logistyk zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych w czasie wykonywania zadań w centrach dystrybucyjnych i logistycznych, magazynowych i transportowych, w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Pracują zwykle jako koordynatorzy zaopatrzenia, zbytu, spedytorzy krajowi i zagraniczni. Są specjalistami w dziedzinie sprzedaży przygotowania prognoz popytu i zapewnienia podaży, planowania zakupów, handlu w tym handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrami dystrybucyjnymi. Pracują często jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy zajmują się optymalizacja procesów transportowych i logistycznych, często zajmując stanowiska kierownicze w łańcuchu procesów logistycznych. Rynek pracy dla specjalistów z zakresu logistyki i transportu jest rynkiem o jednym z największych współczynników wzrostu oraz poziomu wynagrodzeń. Perspektywy długoterminowe sprawiają, że jest to także jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Czego się nauczysz na kwalifikacji Organizacja transportu? Po ukończeniu kursu będziesz umiał rozróżniać rodzaje gałęzi i infrastrukturę transportową. Dowiesz się jak sporządzić plan i opracować harmonogramy wykonania przebiegu procesu transportowego, Nauczysz się dokumentowania realizacji procesów transportowo-spedycyjnych, a także planowania i organizowania procesów transportowo-spedycyjnych. Nie sprawi Ci trudności dobranie sposobu zabezpieczenia ładunku, czy zastosowanie przepisów prawa dotyczących procedur celnych. Czas trwania nauki na kwalifikacji - 3 semestry Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie. Tryb nauczania – Zaoczny Czas trwania - 1,5 roku Uzyskany dokument - Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) Egzamin - Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskany tytuł - Technik logistyk.